Missie en visie

missie

De Stut staat voor de overtuiging dat ieder mens recht heeft op een volwaardige plaats in de maatschappij. Dit ongeacht ras, overtuiging of problematiek. Personen met een beperking kunnen hindernissen ervaren die het bereiken van maatschappelijke inclusie bemoeilijken. Wij willen personen met een beperking dan ook begeleiden bij het bereiken van een zo hoog mogelijke graad van zelfstandigheid en van daaruit, inclusie in de maatschappij. Optimalisering van de levenskwaliteit is ons eindstreven. De Stut wil ook een betekenisvolle plek innemen in de maatschappij. Waar mogelijk willen we, samen met onze cliënten, stappen zetten in het streven naar een warme, zorgzame en duurzame samenleving.

Visie

Wij willen deze missie bereiken door het aanbieden van mobiele begeleiding. Het opbouwen van een standvastige vertrouwensrelatie tussen de cliënt en de begeleider staat daarbij centraal. We gaan krachtgericht te werk. We spreken hierbij de krachten van zowel onze cliënten als van onze begeleiders aan. De begeleiding wordt uitgevoerd door professionele, zelfstandige begeleiders. De Stut biedt een platform waar cliënt en begeleider elkaar kunnen vinden. De begeleider krijgt de ondersteuning die hij nodig heeft zodat hij zijn job op een professionele manier kan uitvoeren en zich kan focussen op de inhoud van zijn begeleidingswerk. Het is onze overtuiging dat het aanbieden van aangename en gunstige werkomstandigheden aan onze begeleiders de kwaliteit van hun begeleidingswerk ten goede komt. 


We zetten in op de uitbouw van volgende functies:

  • de ondersteuning van onze zelfstandige begeleiders bij het aanbieden en uitbouwen van hun dienstverlening

  • samenwerking met andere diensten

  • doorverwijzing naar andere diensten

  • signaalfunctie

Waarden

Respect, gelijkwaardigheid, welbevinden, openheid

  • Respect: dit betekent voor ons erkenning van de persoon, wie hij/zij is en het aanvaarden van de individuele mogelijkheden en beperkingen zonder afbreuk te doen aan de integriteit.

  • Gelijkwaardigheid: de relaties die wij aangaan vanuit onze dienstverlening, onderling binnen de organisatie evenals onze relaties met derden worden gekenmerkt door het gelijkwaardigheidsbeginsel. (een gelijke-waardigheid)

  • Openheid: openheid naar cliënt en zijn netwerk, wat betreft de inhoud van de begeleiding. Openheid in de communicatie binnen de organisatie, openheid in het gevoerde beleid naar derden.

  • Welbevinden: welbevinden voor iedereen die met De Stut in aanraking komt: de cliënt en diens netwerk, de begeleider, medewerkers van andere diensten, mensen in de straat,...